Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

JISL Lumír - český archeolog a orientalista v oblasti mongolské archeologie, mongolského, tibetského a japonského umění

* 18. 4. 1921 Újezd u Svijan (Svijanský Újezd), + 22. 11. 1969 Praha

V letech 1932-40 absolvoval gymnázium v Turnově, odkud odešel po válce do Prahy studovat archeologii, dějiny umění, srovnávací religionistiku a cizokrajnou etnografii na Karlovu univerzitu. Byl žákem prof. J. Filipa a prof. Z. Matějíčka. Vysokou školu ukončil 1949 obhajobou diplomové práce. Habilitační práci o orchonských Turcích obhájil 1963.

Během války pracoval jako úředník pojišťovny v Liberci. Ještě v průběhu vysokoškolských studií nastoupil v listopadu 1947 do Slezského muzea v Opavě jako vedoucí archeologického oddělení a později jako ředitel. V Opavě pracoval do konce roku 1954. Díky tamní sbírce renomovaného a pozapomenutého cestovatele-sběratele a vědce H. Ledera se zrodil a zformoval jeho životní zájem o orientální umění a archeologii. Větší možnosti k výzkumu v této oblasti mu poskytl přechod do Archeologického ústavu ČSAV v Brně s expoziturou v Opavě 1955 a o rok později (od července 1956) v Praze. V letech 1957-58 vykonal půlroční studijní cestu do Mongolska a Číny, kde připravoval první vědeckou expedici do Mongolska. V červenci-září 1958 vedl čs.-mongolskou archeologickou expedici do středního Mongolska, která objevila unikátní památky turkického období. Druhou, menší průzkumnou expedici do Mongolska organizoval v létě 1963. Absolvoval též studijní pobyty v Maďarsku, ve Švédsku, Francii a 1967-68 v Hamburku a Bonnu. Nedostatek finančních prostředků na další expedici a definitivně předčasná smrt (ve 48 letech) znemožnily pokračování slibného výzkumu v této oblasti.

Zabýval se zejména výzkumem památek turkického období v Mongolsku, stavem archeologie v Mongolsku a Číně, tibetským a mongolským lamaistickým uměním a ikonografií, orientálními technikami a ranými dějinami Centrální Asie. Publikoval v renomovaných domácích i zahraničních časopisech, organizoval výstavy a přednášky. Jeho kandidátská práce o orchonských Turcích v češtině byla přeložena do angličtiny a vyšla 1997.

D.-k.: Neznámý Tibet. Katalog výstavy v Praze, Praha 1956, 30 s., 10 il.; Tibetské umění, Praha 1958, 45 s., 112 il.; (s V. Sísem a J. Vanišem), Tibetische Kunst [též angl., franc. a snad i švédsky]; Tibetské umění [soubor 12 pohlednic ze snímků V. Síse a J. Vaniše], Praha 1960, 5 s., 12 foto; Mongolei. Kunst und Tradition, Praha 1960, 30 s., 144 obr. příl.; Mongolian Journey, London - Praha 1960, 143 s.; Umění starého Mongolska, Praha 1961, 35 s., 104 obr.; (se Z. Černou a L. Boháčkovou), Ozdoby japonských mečů. Katalog výstavy v Náprstkově muzeu v Praze, Praha 1964, 74 s.; Japanische Schwertzierate, Praha 1967, 3 + 59 s.; Swords of the Samurai, Praha 1965; Balbals, Steinbabas und andere Steinfiguren als Äusserungen der religiösen Vorstellungen der Ost-Türken. Dissertationes orientales 26, Academia, Praha 1970, 70, 1, 9 s.; Orchonští Turci a problémy archeologie druhého východotureckého kaganátu. I.-IV. díl, Praha 1963, 126 (167), 207 (313), 120, 175 s. [nepublikováno]; angl., The Orkhon Türks and Problems of the Archaeology of the Second Eastern Türk Kaghanate, Annals of the Náprstek Museum 18 (1997), 160 s.

D.-č./sb.: Sbírka tibetského umění Slezského musea v Opavě, Časopis Slezského muzea 3 (1953): 25-31, 48-57, 57-59; Ozdoby japonských mečů, Tvar 8 (1956), 3: 80-87; Laideur et beauté des tableaux tibétains, in: Art des pays lointains, Artia, Prague 1957, 207 s.; Ošklivost a krása tibetských obrazů, in: Umění čtyř světadílů z českých sbírek mimoevropského umění II. Praha 1957: 167-174; Vom Abstossenden und Anziehenden in der tibetischen Malerei, in: Kunst ferner Länder II., Praha 1957: 169-172; Jiekesiluofake kaogu xueyanjiu gaikuang, in: Kaogu tongwen, No. 2, Peking 1958: 68-70; Po stopách mongolsko-sibiřských Turků, Dějiny a současnost 1 (1959), 4: 24-26; Několik nových "ordoských" bronzů a jejich postavení v rámci eurasijského zvěrného stylu, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 3, 1959. Filipův sborník, Univerzita Karlova, Praha 1960: 195-206; Předběžná zpráva o výsledcích prvé čs.-mongolské archeologické expedice 1958, in: Referáty 1958, Liblice 1959: 153-162; Československo-mongolská archeologická expedice, Věstník ČSAV 68 (1959), 1: 162-168; Mongolské lidové umění, Výtvarná práce 7 (1959), 19: 4-5; Vorbericht über die archäologische Erforschung des Kül-tegin, Ural-Altaische Jahrbücher 32 (1960): 65-77; Japanese Sword Fittings, NOB 1 (1960), 5: 14-16; Výzkum Külteginova památníku v Mongolské lidové republice, Archeologické rozhledy 12 (1960): 86-115; Archeologické památky v Mongolské lidové republice, Archeologické rozhledy 13 (1961): 49-56, 63-69, 73-83; K technice zlatých sibiřských plaket, Památky archeologické 52 (1961): 297-307; Japonské grafické umění, Výtvarná práce 9 (1961); Small Monuments Lamaistic Clay Offerings from Mongolia, NOB 2 (1961), 3: 88-89; Mai-chi-zhan. The Throne of the Gods, ibid., 5: 143-144; Ein Beitrag zur ikonographischen Deutung der tibetischen Ritualdolches, Annals of the Náprstek Museum 1 (1962): 77-83; Necuke, Výtvarná práce 10 (1962), 11: 9; Hans Leder, ein vergessener Reisender, in: Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums für Völkerkunde, Dresden, Band 22, Berlin 1963: 25-52; Kül-Tegin anitinda 1958, de Yapilan Arkeoloji arastirmalarinin soluctari, in: Türk-Tarih Belletin, Cilt 27, Ankara 1963: 387-402, il.: 403-410; Nowe odkrycia archeologiczne w górach Mongolii, in: Acta Archaelogica Carpathica, Band 7, Kraków 1965: 117-124; The Bogdokhan of Urga - His Palace and Collection, NOB 4 (1965), 3: 80-82; Fouilles du monument de Kül-tegin en République populaire de Mongolie, in: Investigations archéologiques en Tchécoslovaquie, Praha 1966: 291-292; (s Namsrai Ser-od-jave), Récentes découvertes de gravures et peintures rupestres, d'habitats, nécropoles et monuments turcs en la République populaire de Mongolie, Archeologické rozhledy 18 (1966): 21-53; Wie sahen die alten Türken aus? Ural-Altaische Jahrbücher 40 (1968): 181-199.

L.: Šikulová, Vlasta: Informace Slezského musea v Opavě 3 (1969): 1-3; Váňa, Z.: Časopis Slezského muzea 18 (1969), 2; Archeolog Lumír Jisl zemřel, Slezský sborník 68 (1970), 1: 93-94; Váňa, Z.: Zemřel PhDr. Lumír Jisl, Archeologické rozhledy 22 (1970): 206-207; Šíma, J.: Za Lumírem Jislem, NO 25 (1970), 1: 17; Lumír Jisl, Pojizerské listy 10, 24. dubna 1996; BIBLIOGRAFIE: Rataj, J.: Seznam prací PhDr. Lumíra Jisla, CSc., Archeologické rozhledy 22 (1970): 207-211.

(jš)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka