Ostrov1.jpg
Ostrov2.jpg
Ostrov4.jpg
Ostrov3.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

OSTROV NAD OHŘÍ

OSTROV NAD OHŘÍ (Karlovy Vary) - silniční estakáda na silnici I/13 Chomutov – Karlovy Vary

Most je součástí stavby „Silnice I/13 Obchvat Ostrov“ která byla dne 11. 7. 2005 uvedena po necelých třech letech výstavby do předčasného užívání. Obchvat nahrazuje stávající průtah městem Ostrov, čímž zajišťuje odvedení tranzitní dopravy mimo střed města.

Estakáda je při celkové délce 376 metrů největším mostním objektem předmětné stavby. Převádí hlavní trasu silnice kategorie S22,5/80 přes přeložku Jáchymovského potoka, původní silnici I/13, stávající vlečku Škoda a nově realizovanou cyklostezku. Most je veden ve vypuklém výškovém oblouku s podélným sklonem 3,93 % až 0,65 % a ve směrovém oblouku o poloměru 1 350 m. Navrženy jsou dvě samostatné konstrukce – každá pro jeden dopravní směr, statické schéma odpovídá spojitému nosníku o devíti polích s rozpětími 32,0 + 4 x 40,0 + 2 x 50,0 + 40,0 + 32,0 m pro levý most a 32,0 + 5 x 40,0 + 2 x 50,0 + 32,0 m pro most pravý.

Založení mostu je kombinované, hlubinně je založeno sedm podpěr, plošně pak tři podpěry. Nosná konstrukce je z důvodu omezení vlastní tíhy navržena spřažená ocelobetonová se čtyřmi plnostěnnými ocelovými nosníky výšky 1,755 m v podporách a 1,740 m v polích pro každou z obou konstrukcí, spřažená železobetonová deska má tloušťku 0,27 m. Mezi hlavními nosníky jsou navržena příčná ztužidla – v podporách plnostěnná, v polích pak příhradová. Spodní stavba sestává z masivních ŽB opěr a členěných pilířů tvořených dvojicemi sloupů vetknutých do základů tvaru písmene „H“ u hlubinně založených podpěr a do obdélníkových základů u podpěr založených plošně. Uložení nosné konstrukce na spodní stavbu je realizováno prostřednictvím hrncových ložisek.


Projekt: SUDOP PRAHA a.s., odp. projektant Ing. Jan Pešata
Zhotovitel mostu: Metrostav a.s.