Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NESPEKY

NESPEKY (Benešov) - silniční mosty

Nespeky leží na významné silnici, spojující Prahu s jihem Čech a Rakouskem. Trasa této komunikace se v průběhu času měnila. Někdy na počátku 18. století se ustálila ve stopě dnešní polní a lesní cesty, která rokli na prudkém svahu nad údolím Mokřanského potoka překračuje dodnes dochovaným kamenným jednoobloukovým mostem (resp. propustkem) v prodloužení náspu. Tento most je poměrně vysoký, stěny stejně jako půlkruhová klenba a mohutné krajní opěrné zdi jsou vyzděné z lomového kamene. Most pravděpodobně vznikl při stavbě císařské silnice kolem roku 1720. Asi na počátku 19. století byla silnice v úseku Křiváček-Nespeky přeložena do trasy dnešní komunikace. Rokli na svahu nad údolím Mokřanského potoka pod starším mostem překlenul kamenný jednoobloukový mostek. Součástí silnice byl i kamenný dvouobloukový most přes Mokřanský potok přímo v Nespekách u bývalé barokní zájezdní hospody. Tento most kříží vodoteč pod úhlem 68 stupňů. Dva segmentové oblouky s čely ze žulových kvádrů mají kolmé rozpětí 3,75 a 3,55 metru. Z dalších mostů, které byly postaveny na této spojnici, připomeňme most přes Sázavu v blízkém Poříčí nad Sázavou.