Dobrany_mostovka.jpg
Dobrany.jpg
085u-DobanyuPlzne.jpg
Dobrany3.jpg
Dobrany2.jpg
Dobrany1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DOBŘANY

DOBŘANY (Plzeň-jih) - gotický, barokně upravený silniční most

Starobylé město Dobřany - připomíná se už v polovině 13. století - leží 8 km jihozápadně od Plzně na silnici vedoucí ze Starého Plzence do Chotěšova. Ve svém jádru je zdejší tříobloukový kamenný most klenoucí se přes Radbuzu gotický, takže není vyloučeno, že přes něj při svých výpadech od Plzně, anebo naopak při útoku na Plzeň přejížděl se svými "božími bojovníky" Jan Žižka a Prokop Holý - jak se ostatně o mostě traduje. V každém případě udělil v roce 1585 císař Rudolf II. městu privilegium vybírat clo na opravy cest a mostů v okolí. Sídelní význam Dobřan byl podtrhován právě pohodlným přechodem přes řeku Radbuzu na staré významné komunikační a obchodní spojnici ze Staré Plzně přes Šlovice na Chotěšov a dále na západ. Most byl barokně upraven v 18. století. Dnes je zděný, omítaný, nestejné šířky a s mírně zalomenou osou. Pilíře mají oboustranné zesílení. Poslední oblouk směrem od městečka je odchýlen z osy a je segmentový, zbývající dva oblouky jsou přibližně půlkruhové s omítnutými podhledy klenby a vyznačenými klenáky. Na hlavním klenáku je letopočet novodobé obnovy mostu 1879. Most je 50 metrů dlouhý, 4,2 metru široký a 4,8 metru vysoký. Parapet je cihlový s datem poslední opravy (21. 4. 1974). V současné době je provoz na mostě vyhrazen pouze pěším a cyklistům a konstrukce mostu je stažena kleštinami.