DTrebo1.jpg
DTrebo2.jpg
DTrebo3.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DLOUHÁ TŘEBOVÁ

DLOUHÁ TŘEBOVÁ (Ústí nad Orlicí) - železniční estakáda Parník

Novostavba dvoukolejné železniční estakády se nachází na přeložce trati budované v rámci optimalizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová. Celková délka přeložky je přibližně 1200 m, výška nad terénem až 13 m. Důvodem pro výstavbu přeložky byly směrové poměry stávající trati, nevyhovující pro požadovanou jízdní rychlost.

Určujícím faktorem řešení byly velmi nepříznivé geotechnické poměry v místě. Po posouzení řady variant násypů i mostních objektů byla pro výsledné řešení vybrána varianta lehké ocelobetonové estakády založené na plovoucích vrtaných pilotách délky až 30,0 m.

Estakáda má spojitou spřaženou konstrukci o 10 polích rozpětí 31,0 + 8 x 44,0 + 31,0 m. Ocelovou část konstrukce tvoří dva plnostěnné svařované nosníky výšky 2,75 m z oceli S355 a příčná ztužidla ve vzdálenostech po 5,5 m. Ocelová konstrukce je spřažená s železobetonovou deskou maximální tloušťky 0,40 m (v ose ocelových nosníků).

Po mostě jsou vedeny dvě koleje osazené ve štěrkovém kolejovém loži. Vzhledem ke značným dilatujícím délkám je kolej nad koncovými opěrami dilatována pomocí kolejnicového dilatačního zařízení.


Projektoval: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Roman Šafář
Zhotovil: SSaŽ a.s., závod 09 Řevnice, 09/2003
Náklady: 220 mil. Kč